Inchum e kayanum Coca-Cola-i VNAS_Y???

Khme՞l, t’ye CH’՛khmel․․․
Ushagrav yev Annakhadep Bats’ahaytum!!!
Coca-Cola-i Vnasarar Azdets’ut’yuny yev Verjapes` Baghadrut’yuny!
Gaghtnazertsum enk’ Coca-Cola-n!

coke

Koka-Kolan Amerikayi yurorinak simvoln e: Ays ympelik’y Atlantayi deghagorts Jon P’yembertoni gyutn e: Ir gortsy na artonagrel er derr 1886t’., yev skzbnapes Koka-Kolan vacharrvum er vorpes degh` nyardayin khangarumneri yev impotents’iayi dem: Koka-Kolayi tonusy bardzrats’nogh azdets’ut’yuny paymanavorvats er nra mej nerarrvogh baghadramaserov` Koka buyseri terevneri ek’straktov yev Kola buysi ptughneri hanukov:

Koka buysy voch’ ayl inch’ e, yet’ye voch’ humk’` Kokayini artadrman hamar: Zarmanali e, vor XIX darum kokayiny degh er hamarvum: Ayd pahits’ sksats Koka-Kolayi baghadrut’yuny p’vokhvets’. kokayin nra mej aylevs ch’kar, sakayn ympelik’i bnakan hamemunk’neri baghadrut’yuny gaghtni dardzrin։ Vstahut’yamb ayzhm kareli e asel` Koka-Kolayi baghadrut’yan mej kokayin aylevs ch’ka, bayts’ ayd depk’um vo՞rn e Koka- Kolayi vnasy…

K’imiakan analizy ts’uyts’ e talis, vor haytni gazov ayd ympelik’i mej ka voch’ pakas vtangavor ban, ayn e` Ort’vofosforayin t’t’u։ Ays k’imiakan miats’ut’yuny ardyunaberut’yan mej ogtagortsvum e metaghits’ zhangi herrats’man hamar։ Ort’vofosforayin t’t’un mtnum e naev Freonneri kazmi mej` ardyunaberakan sarrts’akhts’ikneri hamar։ Dzhbakhtabar, Ort’vofosforayin t’t’un snndi ardyunaberut’yan mej t’uylatrvel e kirarrel, nerkayanum e E338 snndayin havelman anvan tak։ Ays havelumy vorpes t’t’vaynut’yan kargavorich’ ogtagortsvum e gazavorvats ympelik’ner artadrogh shat ynkerut’yunneri koghmits’։

Ants’ e kats’vel p’vordz, Ort’vofosforayin t’t’vi mej mtts’rel yen mardkayin atam։ Vorosh zhamanak ants’` atamy k’ayk’ayvel e: Ayzhm patkerats’rek’, t’ye inch’ teghi kunena dzer atamneri het, yet’ye mshtapes ogtagortsek’ ays ympelik’y… Ashkharhum Ort’vofosforayin t’t’un hrrch’akavor e dardzel nranov, vor k’ayk’ayum e zhangy, t’yeynikneri nstvatsk’y, zugaranakonk’i krayin p’arry yev mer atamnery…

Parzvum e, vor ayn kortsanarar azdets’ut’yun uni naev Voskrayin Hamakargi vra, k’ani vor voskrerits’ lvanum e Kalts’iumi (Ca)-i aghery։ Voskrerits’ lvats’vats Kalts’iumi aghern aryan mijots’ov hasnum yen yerikamner yev byureghneri tesk’ov nstvatsk’ arrajats’num, vorn el hangets’num e k’areri arrajats’mann u patcharr darrnum dzhvar buzhman yent’arkvogh mizaparki hivandut’yunneri dzevavormany…
Koka-Kolayi baghadrut’yan mej mtnum e naev Azorrubin yev Karmauzin` arhestakan snndayin nerkanyut’yer, voronk’ artadroghnery tsatskagrel yen E122 yev E124 koderov։ Inch’pes ts’uyts’ yen talis Yevropayi gitnakanneri hetazotut’yunnery` ays nerkanyut’yery vnasum yen yerikamneri keghevayin sherty։ Hents’ ayd patcharrov Azorrubiny yev Karmauziny Argelvats yen Yevropayum։ Koka-Kolayi baghadrut’yan mej ogtagortsvum e bolorin haytni Kofeiny։ Kofeiny kht’anogh azdets’ut’yun uni Nyardayin Hamakargi vra։ Nra azdets’ut’yamb araganum e srti ashkhatank’y, bardzranum` aryan chnshumy։ Sakayn, mot 3-6 zham ants’` Kofeini kht’anogh azdets’ut’yuny ants’num e, vorin p’vokharinelu yen galis hognatsut’yuny, t’ulut’yuny, ashkhatunakut’yan ankumn u Depresian…
Koka-Kolayi avandakan baghadratomsum ka mets k’anakut’yamb shak’aravaz. 1bazhak ympelik’in` 5 amboghjakan t’yeyi gdal։
Skeptiknery kasen, vor ka arrants’ shak’ari Dietik Koka-Kola։ Ayd depk’um, i՞nch’n e apahovum Dietik Koka-Kolayi k’aghts’r hamy։ Aha yevs mi snndayin havelum` E951 kam` Aspartam։

2005t’. italats’i gitnakannery kendanineri vra p’vordzarkel yen Aspartamy yev yekel ayn yezrakats’ut’yan, vor ayd snndayin havelumy hrahrum e Ch’arorak Urruts’k’neri goyats’umy։ Dietik Koka-Kolan CH’՛petk’ e ogtagortsen naev Diabetov tarrapogh hivandnery, k’ani vor Aspartamy shak’ari makardakn aryan mej dardznum e anverahskeli։
Dietik Koka-Kolan CH’՛i ogni naev niharel ts’ankats’voghnerin` Aspartamy hrahrum e bardzr akhorzhak։ Aspartamy bats’ardzakapes hakats’uts’vats e aynpisi hivandut’yan zhamanak, inch’pisin e` Fenilketonurian։ Ch’nayats Koka-Kolayi vnasakarut’yan veraberyal gitnakanneri zgushats’umnerin` ayn arrajva pes sharunakum e mnal Amenahaytni ympelik’y Yerkir moloraki vra…

Ays yerevuyt’y bats’atrel dzhvar e… Miguts’ye naev` ogtagortsoghneri kofeinayin kakhvatsut’yan mej։
Ays hodvatsy yndameny mtatselu arrit’ e talis` Khme՞l, t’ye CH’՛khmel ays ympelik’y ->
Voroshoghy dukek!

P.S.

Sakayn, aynuamenayniv, veronshyal vnasakar azdets’ut’yunnerin zugaherr ayn shat
ogtakar klini, yet’ye ogtagortsenk’ hetevyal npataknerov՝

Koka-Kolayi 20 praktik kirarrut’yunner․
1. Hagusti u ktori vrayits’ mak’rum e yughi hetk’yery:
2. Mak’rum e zhangy:
3. Hagusti u ktori vrayits’ mak’rum e aryan hetk’yery:
4. Mak’rum e avtotnaki hatakin t’ap’vats yughi hetk’yery:
5. Spanum e khkhunjnerin u koghinjnerin:
6. Mak’rum e kat’saneri varrvats makeresy:
7. Mak’rum e t’yeyniki nstvatsk’y:
8. Mak’rum e mek’yenayi martkots’i terminalnery:
9. Mak’rum e sharzhich’y:
10. Hnats’ats metaghadramnery mak’rum u p’ayl e haghordum:
11. Mak’rum e khohanots’ayin saliknery:
12. K’ayk’ayum u mak’rum e atamnak’ary:
13. Mazery mak’rum e mastakits’: Parzapes mazery mtts’rek’ Koka-Kolayov tarayi mej u karch zhamanak ants’ mastaky kk’ayk’ayvi:
14. Mak’rum e chenapaku vrayi hetk’yery:
15. Mak’rum e loghavazany:
16. Mak’rum kam t’ap’um e nerkvats mazeri guyny:
17. Mak’rum e gorgi vrayi keghti hetk’yery:
18. Mak’rum e zugaranakonk’y:
19. Koka-Kolayov yev alyumine nrbat’it’yeghov kareli e p’aylets’nel k’romy:
20. Metaghakan kahuyk’i vrayits’ kmak’ri nerki hetk’yery:

Yeghe՛k irazek!

Website։

http://www.sargisnazaryan.wordpress.com

FB Page:

http://www.facebook.com/PsyandMore

▶ For full or partial reproduction, transmission (by electronic or other means) or
modifications of this page materials the hyperlink is required.
▶ Ays eji nyuteri amboghjakan kam masnaki verartadrutyun, pvokhantsum
(elektronayin kam ayl mijotsnerov) kam popokhum katarelis aktiv hiperhghumy
partadir e:

~ Sargis Nazaryan . . .

~ Hogebanutyun yev avelin . . .
Best Regards,
©Psychology and More
©Sargis Nazaryan

 

Advertisements

Post Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s